Kattokaltevuus – Katon kaltevuus on tietää ennen kattoremonttia kattomateriaalia suunniteltaessa

Kattokaltevuus on yksi olennaisimpia tietoja kattoremonttia suunnittelevalle.  Katon kaltevuus pitääkin olla tiedossa jo heti remontin suunnittelun alkuvaiheessa, koska siitä riippuu mm. katolle soveltuvat vesikatevaihtoehdot ja niiden eri variaatiot sekä asennuksessa tarvittavat apulaitteet ja varusteet työn toteuttamiseksi.

Yleisperiaatteena on se, että mitä loivempi katto sitä yhtenäisemmän pinnan vesikatteen tulee muodostaa. Lisäksi materiaalivalintaan vaikuttaa kattorakenteiden kestävyys – esimerkiksi kovin kevytrakenteiselle katolle ei kannata suunnitella painavaa tiilikatetta, vaikka kaltevuutta olisikin riittävästi. Kattokaltevuuden muuttuessa loivemmaksi vähenevät valittavien materiaalien vaihtoehdot.  Lähes tasaiselle katolle ainoaksi vaihtoehdoksi jää enää huopakate, joka voidaan asentaa mahdollisimman suurina, yhtenäisinä pintoina ja mahdollisimman vähin saumauksin.

Jo kattoremontin suunnitteluvaiheessa on hyvä kääntyä alan asiantuntijoiden puoleen suunnittelun helpottamiseksi ja kohtalokkaiden virheiden välttämiseksi. Kattoremontin yhteydessä on hyvä muistaa myös yksityishenkilöiden mahdollisuus kotitalousvähennykseen remontin työkulujen osalta.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset olemme tukenasi heti remontin alkumetreiltä lähtien ja annamme asiallista tietoa omalle katollesi soveltuvista katemateriaaleista sekä niiden asennuksesta. Katolla tekemämme katselmuksen yhteydessä saat arvokasta tietoa myös muista sieltä käsin tekemistämme havainnoista (antennit, läpiviennit, hormit, kattoturvatuotteet, sadevesijärjestelmä jne). Kattoremontti Pro tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuuden remontin rahoitukseen.

Kattoremontin suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä kokeneisiin ammattilaisiimme!

Kattomateriaali Minimi kaltevuus asteina Minimi kaltevuus suhdelukuna
Hitsattava Pintapolar kahdella alushuovalla 0.75° 1:80
Hitsattava Pintapolar (rullahuopa)
kaksikerroskate pohjahuovan kanssa
1.5° 1:40
TopSafe Pro (rullahuopa) 1:20
LiimaUltra (rullahuopa) 1:10
Konesaumakatot 1:10
Lukkosaumakatot 1:8
Aaltopeltikatteet ja suorat poimulevykatteet 1:7
Palahuopakatot 11° 1:5
Tiilikuvioiset kattopellit 11° 1:5
Benders ja Ormax tiilikatot 14° 1:4
Kolmiorimahuopakate 18° 1:3
Kattokaltevuus - Katon kaltevuus

Katon kulman laskeminen ja katon kaltevuus suhdelukuna

Katon kulman laskeminen on laskutoimituksena yksinkertainen – ongelmia syntyy usein mittauksen luotettavasta toteuttamisesta käytännössä. Operaatiosta suoriutuu helpoiten, jos katon kaltevuus selvitetään ensin suhdelukuna. Kun oman katon suhdeluku on tiedossa, voi taskulaskinta tai tietokonetta hyväksi käyttäen katon kulman suuruuden selvittää näppärästi.

Useimmat katemateriaalien valmistajat ja myyjät ilmoittavat kaltevuuden minimivaatimukset kullekin katetyypille juuri suhdelukuina, esimerkiksi 1:2. Luku kertoo sen, että kyseisen katon lappeen on kaltevuudeltaan noustava kahden metrin matkalla vähintään yhden metrin. Korkeus mitataan pystysuoraan harjan kohdalta räystäslinjaan asti ja pituus vaakasuoraan harjan räystäslinjan kohdalta räystäsreunaan asti.

Kun meillä on katon kaltevuus suhdelukuna tiedossa, katon kulman voi helposti laskea käyttäen kertoimena käänteistä tangenttia (on yleensä mukana taskulaskimissa). Näin tämän rakenteeltaan 1:2 tyyppisen talon katon kulma lasketaan tan-1(1:2), jolloin katon kulmaksi saadaan 26,6°.

Peltikaton kaltevuus voi vaihdella paljonkin

Kun taloon halutaan katteeksi peltikatto, kaltevuus katolla voi olla hyvin monenlainen. Peltikaton kestävyys ja sen käytettävyys hyvin erilaisilla katoilla tekeekin siitä suositun katevaihtoehdon. Katon kaltevuus asettaa kuitenkin omat rajoitteensa peltikatetyypin valinnalle. Periaatteena on mm. se, että mitä loivempi katto on sitä yksinkertaisempi ja suoralinjaisempi peltikatetyyppi valitaan.

Eri peltikatevalmistajat määrittävät katetyyppikohtaisesti peltikaton minimikaltevuuden, jolloin ohjeissa annettua minimikaltevuutta loivemmille katoille kyseistä katetta ei suositella asennettavaksi. Tiilikuvioidun peltikatteen minimikaltevuus katolle on määritelty esimerkiksi suhdelukuna 1:4 eli katon kaltevuus on asteina oltava vähintään noin 14°.

Aaltopeltikaton suositeltava minimikaltevuus on yleensä luokkaa 1:5 eli kallistusasteina noin 11°. Konesaumatun ja lukkosaumatun peltikaton kaltevuus voi olla vielä tätäkin loivempi – luokkaa 1:7 – 1:9 eli kallistus asteina mitaten noin kahdeksasta asteesta kuuteen.  Ne soveltuvatkin parhaiten loiville katoille, jolloin vesi ohjautuu hyvin pois katolta laajoja yhtenäisiä pintoja pitkin. Konesaumatun katon saumauksia pidetään usein tiiviydeltään ja luotettavuudeltaan parhaimpina.

Huopakaton kaltevuus määrittää huopakatetyypin

Haluttaessa huopakatto katevaihtoehdoksi katon kaltevuus on olennainen huopakatetyypin valintaan vaikuttava seikka. Huopakate voidaan asentaa sekä jyrkille että loiville katoille, mutta katon kaltevuus asettaa rajoituksia materiaalin tyyppivalinnalle.

Huopakate loiville tai lähes tasaisille katoille asennetaan suurina, yhtenäisinä pintoina, jolloin saumoja katolle tulee mahdollisimman vähän. Loivana kattona voidaan pitää kattoa, joka on suhdelukuna ilmaisten luokkaa 1:10 tai sen alle eli vastaa asteina ilmaisten katon kallistusta noin 5° tai sen alle.

Huopakate jyrkille katoille voi olla joko yhtenäistä huopakatetta tai palahuopakatetta.  Palahuopakate on runsaiden saumojensa vuoksi alttiimpi vesipaineen aikaansaamille vaurioille saumauksissa, minkä vuoksi sitä ei käytetä lainkaan tasaisten tai hyvin loivien kattojen vesikatteeksi.

Tiilikaton kaltevuus oltava riittävä

Tiilikatto on perinteinen ja kaunis vesikate, mutta sen vaatima kaltevuus rajoittaa tiilikatteen käyttöä. Tiilikaton minimikaltevuus on valmistajien suosituksissa tavallisimmin luokkaa 1:3 tai 1:4 eli kaltevuus asteina on oltava vähintään 18° – 14°. Tiilikate onkin parhaimmillaan jyrkemmillä katoilla, joista vesi poistuu tehokkaasti. Lisäksi tiilikate vaatii painonsa vuoksi tukevat alusrakenteet.

Pulpettikaton kaltevuus rakennuksen suunnittelussa huomioon

Pulpettikaton kaltevuus vaihtelee, mutta tyypillistä sille on katon muodostuminen yhdestä kaltevasta lappeesta. Pulpettikatto tuo rakennuksen toiselle reunalle lisää huonekorkeutta, minkä vuoksi sitä on alettu suosia rakentamisessa. Lappeen korkean puolen sijoittaminen kulkureitille vähentää myös katolta putoavien lumi- ja jäämassojen aiheuttamia hankaluuksia ja vaaratilanteita.

Katon huolto ja kunnossapito on suhteellisen yksinkertaista pulpettikatolla.  Katon jyrkkyys luonnollisesti asettaa omat haasteensa katolla työskentelylle – mm. erilaiset henkilönostimet ovat tarpeen turvallisuuden takaamiseksi. Pulpettikaton kaltevuudesta riippuen erilaisia katevaihtoehtoja on useita.

Taitekaton ja mansardikaton kaltevuus – kaksi eri kaltevuutta

Tyypillistä sekä taitekatolle että mansardikatolle on kattokaltevuuden muodostuminen kahdesta erilaisesta kaltevuudesta. Taitekatossa taitteet muodostuvat talon kahdelle vastakkaiselle sivulle, kun taas mansardikatossa kattotaitteet muodostuvat kaikille neljälle sivulle.  Taitekattoja on tyypillisimmin omakotitaloissa ja mansardikatto näkee useimmiten kerrostalon kattorakenteena.

Taitekaton kattokaltevuuden loivempi osa lähtee talon harjasta alaspäin mahdollisimman loivana, jolloin yläkerrokseen saadaan lisäkorkeutta. Loivemman osan jälkeen katto taittuu jyrkästi alaspäin kohti talon räystäslinjaa. Taitekatolla on usein myös ulokkeita, parvekkeita ja kattoikkunoita omine taitekattoineen.

Taite- ja mansardikaton katteena käytetään tavallisimmin pelti- tai huopakatetta mahdollisimman laajoina, yhtenäisinä pintoina. Asennus- ja huoltotyöt varsinkin jyrkästi taittuvalla katteen alaosalla on haasteellista, jolloin asennus- ja huoltotyö on helpointa yhtenäisten pintojen ollessa kyseessä. Asennus- ja huoltotyössä tarvitaan apuna tukevia telineitä tai henkilönostimia turvallisen työskentelyn takaamiseksi.

Mikä katemateriaali sopii loivalle katolle?

Katemateriaali loivalle katolle on harkittava tarkoin, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvin sään kuin sään kestävä ja pitkäikäinen.  Myös huoltonäkökulma on hyvä pitää mielessä eri vaihtoehtoja vertailtaessa.  Kattomateriaali loivalle katolle on joko pelti tai huopabitumi – ja näissäkin vaihtoehdoissa vain yhtenäiset pinnat tulevat kyseeseen hyvin loivien kattojen kohdalla. Lähes tasakattoisen katon katemateriaali on yleisimmin yhtenäinen huopabitumi, jossa saumoja tulee katolle mahdollisimman vähän.

Ratkaisevana tekijänä valittaessa katetta loivalle katolle on katteen tiiviys ja luotettavuus vesipaineen kohdistuessa katteeseen sekä mahdollisimman tehokas veden poisvirtaus katteelta. Tiilikate ei sovellu lainkaan hyvin loiville katoille, koska hyvin loivilla katoilla tiilikatteen lukuisat saumakohdat muodostuvat riskitekijäksi katon tiiviydelle esim. voimakaspaineisissa tai myrskyisissä sateissa sekä keväisin sulamisvesien muodostuessa katolle.

Miettiessäsi, mikä katemateriaali on paras vaihtoehto loivalle katolle, kannattaa turvautua asiantuntija-apuun. Kattoremontti Pro ammattilaisemme arvioivat kanssasi eri vaihtoehtoja ja helpottavat siten sopivimman katemateriaalin valintaa omalle katollesi.

Katon kaltevuus ja lumikuorma

Katon kaltevuus tuo Suomen olosuhteissa kiinteistön omistajalle lisävastuun seurata lumitilannetta sekä lumen ja jään poistumista katolta. Katon lumikuorma rasittaa kattorakenteita ja aiheuttaa meillä joka talvi ikäviä onnettomuuksia ja vahinkoja. Varsinkin hyvin loivilla katoilla sekä katoilla, joilta lumi- ja jäämassat eivät pääse helposti poistumaan, voi lumikuorman paino kasvaa yllättävän suureksi. Lisäksi katoilta roikkuvat jääkimpaleet aiheuttavat vaaran katon läheisyydessä liikkuville.

Lumen ja jään säännöllinen poistaminen katolta ja räystäiltä on paras keino varmistua kattorakenteiden kestävyydestä ja siten välttää ikävät vahingot. Katon kaltevuutta on joissain tapauksissa mahdollista korottaa, jolloin tilanne varsinkin keväisin helpottuu.

Ongelmia ja vaaratilanteita voi aiheutua myös lumen ja jään hallitsemattomasta putoamisesta katolta kulkuväylille ja katon läheisyydessä kulkevien niskaan.  Tilannetta voidaan parantaa asianmukaisin kattoturvatuottein sekä huolehtimalla säännöllisestä lumen ja jään poistosta katoilta.  Kattoremontti Pro hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti lumen pudotukset sekä asentaa tarvittavat kattoturvatuotteet oman talosi tilanteen mukaan. Tarvittaessa korotamme myös katon kaltevuutta.

Kattoremontti Pro selvittää, mikä katemateriaali sopii parhaiten sinun taloosi

Jätä kattokaltevuuksien selvittäminen ja laskeminen meidän ammattilaistemme tehtäväksi. Kiipeily katolla ja räystäillä mittanauhojen ja taskulaskimien kanssa ei välttämättä ole kovin suositeltavaa puuhaa siihen tottumattomalle.  Me Kattoremontti Pro ammattilaiset selvitämme luotettavasti ja turvallisesti oman talosi katon kaltevuuden ja annamme asiantuntevaa tietoa omaan kattotyyppiisi soveltuvista eri katevaihtoehdoista. Yhdessä kanssasi arvioimamme remonttitarpeen pohjalta tarjoamme taloosi sopivan kattoremontin katemateriaaleineen ja asennuksineen.

Meiltä saat selkokielisen tarjouksen kattoremontissa tarvittavista työvaiheista ja materiaaleista etkä maksa mistään turhasta.  Laadusta emme kuitenkaan tingi.  Aloita kattoremonttisi suunnittelu ottamalla yhteyttä osaaviin ammattilaisiimme!

Katon kulman laskeminen ja katon kaltevuus suhdelukuna

Katon kulman laskeminen on laskutoimituksena yksinkertainen – ongelmia syntyy usein mittauksen luotettavasta toteuttamisesta käytännössä. Operaatiosta suoriutuu helpoiten, jos katon kaltevuus selvitetään ensin suhdelukuna. Kun oman katon suhdeluku on tiedossa, voi taskulaskinta tai tietokonetta hyväksi käyttäen katon kulman suuruuden selvittää näppärästi.

Useimmat katemateriaalien valmistajat ja myyjät ilmoittavat kaltevuuden minimivaatimukset kullekin katetyypille juuri suhdelukuina, esimerkiksi 1:2. Luku kertoo sen, että kyseisen katon lappeen on kaltevuudeltaan noustava kahden metrin matkalla vähintään yhden metrin. Korkeus mitataan pystysuoraan harjan kohdalta räystäslinjaan asti ja pituus vaakasuoraan harjan räystäslinjan kohdalta räystäsreunaan asti.

Kun meillä on katon kaltevuus suhdelukuna tiedossa, katon kulman voi helposti laskea käyttäen kertoimena käänteistä tangenttia (on yleensä mukana taskulaskimissa). Näin tämän rakenteeltaan 1:2 tyyppisen talon katon kulma lasketaan tan-1(1:2), jolloin katon kulmaksi saadaan 26,6°.

Peltikaton kaltevuus voi vaihdella paljonkin

Kun taloon halutaan katteeksi peltikatto, kaltevuus katolla voi olla hyvin monenlainen. Peltikaton kestävyys ja sen käytettävyys hyvin erilaisilla katoilla tekeekin siitä suositun katevaihtoehdon. Katon kaltevuus asettaa kuitenkin omat rajoitteensa peltikatetyypin valinnalle. Periaatteena on mm. se, että mitä loivempi katto on sitä yksinkertaisempi ja suoralinjaisempi peltikatetyyppi valitaan.

Eri peltikatevalmistajat määrittävät katetyyppikohtaisesti peltikaton minimikaltevuuden, jolloin ohjeissa annettua minimikaltevuutta loivemmille katoille kyseistä katetta ei suositella asennettavaksi. Tiilikuvioidun peltikatteen minimikaltevuus katolle on määritelty esimerkiksi suhdelukuna 1:4 eli katon kaltevuus on asteina oltava vähintään noin 14°.

Aaltopeltikaton suositeltava minimikaltevuus on yleensä luokkaa 1:5 eli kallistusasteina noin 11°. Konesaumatun ja lukkosaumatun peltikaton kaltevuus voi olla vielä tätäkin loivempi – luokkaa 1:7 – 1:9 eli kallistus asteina mitaten noin kahdeksasta asteesta kuuteen.  Ne soveltuvatkin parhaiten loiville katoille, jolloin vesi ohjautuu hyvin pois katolta laajoja yhtenäisiä pintoja pitkin. Konesaumatun katon saumauksia pidetään usein tiiviydeltään ja luotettavuudeltaan parhaimpina.

Huopakaton kaltevuus määrittää huopakatetyypin

Haluttaessa huopakatto katevaihtoehdoksi katon kaltevuus on olennainen huopakatetyypin valintaan vaikuttava seikka. Huopakate voidaan asentaa sekä jyrkille että loiville katoille, mutta katon kaltevuus asettaa rajoituksia materiaalin tyyppivalinnalle.

Huopakate loiville tai lähes tasaisille katoille asennetaan suurina, yhtenäisinä pintoina, jolloin saumoja katolle tulee mahdollisimman vähän. Loivana kattona voidaan pitää kattoa, joka on suhdelukuna ilmaisten luokkaa 1:10 tai sen alle eli vastaa asteina ilmaisten katon kallistusta noin 5° tai sen alle.

Huopakate jyrkille katoille voi olla joko yhtenäistä huopakatetta tai palahuopakatetta.  Palahuopakate on runsaiden saumojensa vuoksi alttiimpi vesipaineen aikaansaamille vaurioille saumauksissa, minkä vuoksi sitä ei käytetä lainkaan tasaisten tai hyvin loivien kattojen vesikatteeksi.

Tiilikaton kaltevuus oltava riittävä

Tiilikatto on perinteinen ja kaunis vesikate, mutta sen vaatima kaltevuus rajoittaa tiilikatteen käyttöä. Tiilikaton minimikaltevuus on valmistajien suosituksissa tavallisimmin luokkaa 1:3 tai 1:4 eli kaltevuus asteina on oltava vähintään 18° – 14°. Tiilikate onkin parhaimmillaan jyrkemmillä katoilla, joista vesi poistuu tehokkaasti. Lisäksi tiilikate vaatii painonsa vuoksi tukevat alusrakenteet.

Pulpettikaton kaltevuus rakennuksen suunnittelussa huomioon

Pulpettikaton kaltevuus vaihtelee, mutta tyypillistä sille on katon muodostuminen yhdestä kaltevasta lappeesta. Pulpettikatto tuo rakennuksen toiselle reunalle lisää huonekorkeutta, minkä vuoksi sitä on alettu suosia rakentamisessa. Lappeen korkean puolen sijoittaminen kulkureitille vähentää myös katolta putoavien lumi- ja jäämassojen aiheuttamia hankaluuksia ja vaaratilanteita.

Katon huolto ja kunnossapito on suhteellisen yksinkertaista pulpettikatolla.  Katon jyrkkyys luonnollisesti asettaa omat haasteensa katolla työskentelylle – mm. erilaiset henkilönostimet ovat tarpeen turvallisuuden takaamiseksi. Pulpettikaton kaltevuudesta riippuen erilaisia katevaihtoehtoja on useita.

Taitekaton ja mansardikaton kaltevuus – kaksi eri kaltevuutta

Tyypillistä sekä taitekatolle että mansardikatolle on kattokaltevuuden muodostuminen kahdesta erilaisesta kaltevuudesta. Taitekatossa taitteet muodostuvat talon kahdelle vastakkaiselle sivulle, kun taas mansardikatossa kattotaitteet muodostuvat kaikille neljälle sivulle.  Taitekattoja on tyypillisimmin omakotitaloissa ja mansardikatto näkee useimmiten kerrostalon kattorakenteena.

Taitekaton kattokaltevuuden loivempi osa lähtee talon harjasta alaspäin mahdollisimman loivana, jolloin yläkerrokseen saadaan lisäkorkeutta. Loivemman osan jälkeen katto taittuu jyrkästi alaspäin kohti talon räystäslinjaa. Taitekatolla on usein myös ulokkeita, parvekkeita ja kattoikkunoita omine taitekattoineen.

Taite- ja mansardikaton katteena käytetään tavallisimmin pelti- tai huopakatetta mahdollisimman laajoina, yhtenäisinä pintoina. Asennus- ja huoltotyöt varsinkin jyrkästi taittuvalla katteen alaosalla on haasteellista, jolloin asennus- ja huoltotyö on helpointa yhtenäisten pintojen ollessa kyseessä. Asennus- ja huoltotyössä tarvitaan apuna tukevia telineitä tai henkilönostimia turvallisen työskentelyn takaamiseksi.

Mikä katemateriaali sopii loivalle katolle?

Katemateriaali loivalle katolle on harkittava tarkoin, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvin sään kuin sään kestävä ja pitkäikäinen.  Myös huoltonäkökulma on hyvä pitää mielessä eri vaihtoehtoja vertailtaessa.  Kattomateriaali loivalle katolle on joko pelti tai huopabitumi – ja näissäkin vaihtoehdoissa vain yhtenäiset pinnat tulevat kyseeseen hyvin loivien kattojen kohdalla. Lähes tasakattoisen katon katemateriaali on yleisimmin yhtenäinen huopabitumi, jossa saumoja tulee katolle mahdollisimman vähän.

Ratkaisevana tekijänä valittaessa katetta loivalle katolle on katteen tiiviys ja luotettavuus vesipaineen kohdistuessa katteeseen sekä mahdollisimman tehokas veden poisvirtaus katteelta. Tiilikate ei sovellu lainkaan hyvin loiville katoille, koska hyvin loivilla katoilla tiilikatteen lukuisat saumakohdat muodostuvat riskitekijäksi katon tiiviydelle esim. voimakaspaineisissa tai myrskyisissä sateissa sekä keväisin sulamisvesien muodostuessa katolle.

Miettiessäsi, mikä katemateriaali on paras vaihtoehto loivalle katolle, kannattaa turvautua asiantuntija-apuun. Kattoremontti Pro ammattilaisemme arvioivat kanssasi eri vaihtoehtoja ja helpottavat siten sopivimman katemateriaalin valintaa omalle katollesi.

Katon kaltevuus ja lumikuorma

Katon kaltevuus tuo Suomen olosuhteissa kiinteistön omistajalle lisävastuun seurata lumitilannetta sekä lumen ja jään poistumista katolta. Katon lumikuorma rasittaa kattorakenteita ja aiheuttaa meillä joka talvi ikäviä onnettomuuksia ja vahinkoja. Varsinkin hyvin loivilla katoilla sekä katoilla, joilta lumi- ja jäämassat eivät pääse helposti poistumaan, voi lumikuorman paino kasvaa yllättävän suureksi. Lisäksi katoilta roikkuvat jääkimpaleet aiheuttavat vaaran katon läheisyydessä liikkuville.

Lumen ja jään säännöllinen poistaminen katolta ja räystäiltä on paras keino varmistua kattorakenteiden kestävyydestä ja siten välttää ikävät vahingot. Katon kaltevuutta on joissain tapauksissa mahdollista korottaa, jolloin tilanne varsinkin keväisin helpottuu.

Ongelmia ja vaaratilanteita voi aiheutua myös lumen ja jään hallitsemattomasta putoamisesta katolta kulkuväylille ja katon läheisyydessä kulkevien niskaan.  Tilannetta voidaan parantaa asianmukaisin kattoturvatuottein sekä huolehtimalla säännöllisestä lumen ja jään poistosta katoilta.  Kattoremontti Pro hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti lumen pudotukset sekä asentaa tarvittavat kattoturvatuotteet oman talosi tilanteen mukaan. Tarvittaessa korotamme myös katon kaltevuutta.

Kattoremontti Pro selvittää, mikä katemateriaali sopii parhaiten sinun taloosi

Jätä kattokaltevuuksien selvittäminen ja laskeminen meidän ammattilaistemme tehtäväksi. Kiipeily katolla ja räystäillä mittanauhojen ja taskulaskimien kanssa ei välttämättä ole kovin suositeltavaa puuhaa siihen tottumattomalle.  Me Kattoremontti Pro ammattilaiset selvitämme luotettavasti ja turvallisesti oman talosi katon kaltevuuden ja annamme asiantuntevaa tietoa omaan kattotyyppiisi soveltuvista eri katevaihtoehdoista. Yhdessä kanssasi arvioimamme remonttitarpeen pohjalta tarjoamme taloosi sopivan kattoremontin katemateriaaleineen ja asennuksineen.

Meiltä saat selkokielisen tarjouksen kattoremontissa tarvittavista työvaiheista ja materiaaleista etkä maksa mistään turhasta.  Laadusta emme kuitenkaan tingi.  Aloita kattoremonttisi suunnittelu ottamalla yhteyttä osaaviin ammattilaisiimme!